Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 4059.

1. NGUYỄN THỊ THU
    Bài 3 - Gõ hàng phím số V1/ Nguyễn Thị Thu : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

2. NGUYỄN THỊ THU
    Bài10 - Các thao tác với tệp và thư mục V1/ Nguyễn Thị Thu : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Cùng học để phát triển năng lực)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

3. NGUYỄN THỊ THU
    Bài 4 - Lợi ích của việc gõ phím đúng cách V1/ Nguyễn Thị Thu : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

4. NGUYỄN THỊ THU
    Bài 5 - Thông tin trên web V1/ Nguyễn Thị Thu : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

5. NGUYỄN THỊ THU
    Bài 6 - Tác hại của việc khi xem những trang web không phù hợp với lứa tuổi không nên xem / Nguyễn Thị Thu : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

6. NGUYỄN THỊ THU
    Bài 7 -Tìm thông tin trên trang Web V1/ Nguyễn Thị Thu : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

7. NGUYỄN THỊ THU
    Bài 2 - Một số thao tác gây lỗi V1/ Nguyễn Thị Thu : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

8. NGUYỄN THỊ THU
    Bài 1- Phần cứng và Phần mềm máy tính V1/ Nguyễn Thị Thu : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

9. LƯƠNG KIM XUÂN
    10- Luyện tập chung/ Lương Kim Xuân : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

10. LƯƠNG KIM XUÂN
    Bài9- Bài toán về thêm bớt một số đơn vị/ Lương Kim Xuân : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

11. LƯƠNG KIM XUÂN
    Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20/ Lương Kim Xuân : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

12. LƯƠNG KIM XUÂN
    Bài 8- Bảng cộng (qua 10)/ Lương Kim Xuân : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

13. LƯƠNG KIM XUÂN
    Tập đọc: Chuyện trong vườn / Lương Kim Xuân : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

14. LƯƠNG KIM XUÂN
    Bài6: Luyện tập chung/ Lương Kim Xuân: biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

15. LƯƠNG KIM XUÂN
    Bài 4: Hơn kém, nhau bao nhiêu/ Lương Kim Xuân : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

16. LƯƠNG KIM XUÂN
    Chính tả Nghe -viết -Ông giẳng ông giăng/ Lương Kim Xuân : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

17. LƯƠNG KIM XUÂN
    Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100/ Lương Kim Xuân : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

18. LƯƠNG KIM XUÂN
    Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ/ Lương Kim Xuân : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

19. ĐẶNG HẢI ANH
    Bài 66: Xem đồng hồ ( tiết 2)/ Đặng Hải Anh: biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

20. NGUYỄN THỊ LUYẾN
    Bài 52: Luyện tập (tiết 3)/ Nguyễn Thị Luyến : biên soạn; Tiểu học Thư Phú.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Thư Phú (Hà Nội)

Trang sau |